Regulamin

REGULAMIN dokonywania zgłoszeń i opłat
za szkolenia SINET Edukacja i Terapia

 

1. Przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia ze strony.

2. Przesłanie skanu/zdjęcia certyfikatu, dyplomu SI podając nazwisko uczestnika na adres dokumenty@sinet.edu.pl
(stali kilenci SINET nie muszą wysyłąc Certyfikatu/Dyplomu)

 

3.  Otrzymanie drogą mailową informacji o statusie Twojego zgłoszenia i kwalifikacji (wstępna kwalifikacja lub lista rezerwowa).

4. Dokonanie wymaganej opłaty kwalifikacyjnej w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA KWALIFIKACYJNA ZA KURS NR ........ ZA .........’
(należy wpisać numer wybranego kursu oraz nazwisko uczestnika)

5.  Dokonanie pozostałej opłaty na 30 dni przed terminem kursu.
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA ZA KURS NR ........ ZA .........’
(należy wpisać numer wybranego kursu oraz nazwisko uczestnika)

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

 

7. W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:
Opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi bez względu na termin rezygnacji.
Rezygnacja w terminie:

• 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
• 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
• 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
• w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku niewystarczjącej ilości zgłoszeń organizator ma prawo odwołać szkolenie nie później niż 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem bez roszczeń finansowych. Wpłaty zostają w całości zwrócone.

9. W przypadku odwołania kursu z przyczyn losowych ze strony organizatora, poniesiona opłata zostaje zwrócona lub przeniesiona na nowy termin (wg decyzji uczestnika).