Kurs Integracji Sensorycznej IIo

"DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ"
 

Informujemy, iż od nowego naboru planujemy zmianę zasad organizacji kursów SI. Połączymy kurs SI I oraz II stopnia i zaproponujemy jednolite szkolenie z Międzynarodowym Certyfikatem obejmującym pogram kursu SI wg Ayres I i II stopnia w formie mieszanej  (moduły on-line i tradycyjne) z rozszerzeniem o dodatkową wiedzę z zakresu SPD. Szczegóły podamy przy uruchomieniu zgłoszeń.

Z przyjemnością informujemy, iż kursy SI  w formie mieszanej (on-line i tradycyjnej)  oferowane są również w amerykańskich i brytyjskich ośrodkach szkolącycyh SI. Jesteśmy dumni, że jako pierwsi z tych ośrodków wprowadziliśmy e-learning do kursów SI. Obecnie nasze kursy SI II stopnia odbywają się w formie mieszanej - teoria w formie on-line a zajęcia praktyczne w grupach i z dziećmi w formie tradycyjnej.

W kursie SI II stopnia mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia lub studia podyplomowe oraz posiadają roczne doświadczenie w terapeutycznej pracy indywidualnej z dzieckiem w zawodzie NIE SI, w zakresie 5 godzin tygodniowo. Praktyka dotyczy całego okresu pracy (nie koniecznie między kursem SI I a II stopnia). Uznajemy potwierdzony wolontariat.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia na kursie prowadzonym przez Małgorzatę Karga lub Lilianę Klimont.

Na kursy SI II stopnia przyjmujemy z tytułem licencjat, magisterterapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych i szkolnych. Od wszystkich wymagany jest najpierw kurs SI I stopnia
Nie dotyczy to osób, które już ukończyły kurs SI I stopnia prowadzony przez nasz ośrodek przed styczniem 2017. 1. Program kursu wykracza poza zagadnienia ASI i uczy bardziej wieloaspektowego spojrzenia na problemy sensoryczne niz oferuje to ASI. 

2. Podstawowy program kursu certyfikującego realizowany jest w wymiarze 230 h
(40h kurs SI I stopnia oraz 190 h kurs SI II stopnia w zakresie diagnozy i terapii SI)

3. Część teoretyczna realizowana jest w formie on-line z wykorzystaniem nagrania jak w przypadku kursu SI I stopnia. Cieszymy się, że organizatorzy amerykańskich i brytyjskich szkoleń SI również proponują część zajęć w formie on-line.

Korzyści z realizacji części wykładowej w formie on-line:
• Odsłuchiwanie w dowolnym dla siebie momencie w tzw. ‘okienku dostępności’ kursu.
• Indywidualne przerwy, co ułatwia organizację pracy i koncentrację.
• Możliwość zatrzymywania i ponownego odsłuchiwania treści.
• Oszczędność czasu, kosztów podróży i noclegów.
• Ograniczenie dni wolnych w pracy.
• Możliwość podsumowania i odniesienia teorii do praktyki na zjazdach warsztatowych.

4. Uczymy Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej (SCSIT). W procedurze i ocenie nic się nie zmienia.
Niestety tzw. Południowo-Kalifornijskie Testy SI (SCSIT) oraz Testy Integracji Sensorycznej i Praksji (SIPT) nie posiadają polskiej walidacji. Problemem formalnym jest również brak aktualnej standaryzacji na polskiej populacji.
SCSIT i SIPT są przydatne jako diagnostyczne narzędzie w praktyce terapeutycznej (diagnoza, rediagnoza). Jak wskazuje praktyka wykorzystanie tych testów w badaniach naukowych potrafi być uznane lub nie w polskim świecie naukowym.
Należy też pamiętać, że testy SCSIT i SIPT nie badają wszystkich obszarów przetwarzania sensorycznego. Umiejętna obserwacja funkcjonowania dziecka oraz sztuka wywiadu są kluczowe u dzieci z zaburzeniami regulacji sensorycznej.
 

W USA tylko pewien procent terapeutów decyduje się na zdobycie uprawnień w ramach SIPT, które niestety posiadają aż 28 letnią standaryzację na polulacji amerykańskiej. Głównym powodem jest wysoka cena kursu i zestawu testów oraz praca z pacjentami niebadalnymi testami.

5. Pozostawiamy egzamin teoretyczny oraz prace robocze w czasie kursu.

6. Część praktyczna realizowana jest w formie tradycyjnej czyli 4 zjazdów. Przewiduje ona czas na zebranie i weryfikację wiedzy nabytej drogą on-line oraz praktyczne zajęcia w parach i grupach. Czas trwania zjazdu w zależności od części to 3 pełne dni.

Nowy model łączący wykłady on-line i zajęcia praktyczne wygląda następująco:

• Moduł 1 on-line:
Powtórka z SPD/SID/DSI;
Różnice w klasyfikacjach SPD/SID/DSI;
Elementy strukturalne ASIFM;
Arkusz Obserwacji Klinicznej (AOK);
Próby SCSIT
Warianty wykorzystania sprzętu do diagnozy i terapii SI.

• Moduł 2 on-line:
Elementy procesowe terapii SI wg ASIFM;
Zasady terapii SI przy poszczególnych podkategoriach SPD/SID/DSI;
Dieta sensoryczna;
Specyfika terapii SI dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami.

• Zjazd 1 diagnostyczny (3 pełne dni):
Umiejętności obserwacji SPD/SID/DSI - obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności z wykorzystaniem nagrań demo i innych;
Utrwalenie Arkusza Obserwacji Klinicznej (AOK) i prób SCSIT;
Zajęcia w parach i grupach;
Próby przesiewowe.

Pomiędzy zjazdami przygotowanie indywidualnej pracy roboczej (AOK, SCSIT) - obowiązkowe.

• Zjazd 2  diagnostyczny (3 pełne dni):
Sztuka obserwacji obszarów niebadalnych testami; umiejętności obserwacji SPD/SID/DSI - obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności z wykorzystaniem nagrań demo i innych;
Sztuka diagnozy SI, w tym pisania formalnych wniosków końcowych;
Analiza wybranych nagrań uczestników z obserwacji;
Case study od diagnozy do terapii - regulacja, praksja.

• Zjazd 3 terapeutyczny (3 pełne dni):
Analiza dzieci - zajęcia w grupach i indywidualne.
Podstawy terapii SI - analiza filmów.
Case study od diagnozy do terapii - regulacja, praksja cd.

Pomiędzy zjazdami przygotowanie pisemnej diagnozy - obowiązkowe.

• Zjazd  4 diagnostyczno-terapeutyczny (3 pełne dni): 
Analiza pisemnych diagnoz uczestników.
DDDM, skala GAS, wstępne strategie sensoryczne w praktyce. 
Sztuka terapii, zajęcia w grupach, analiza filmów.
Egzamin pisemny z neurofizjologii i teorii SI; 

 

Po odbyciu kursu, przygotowaniu prac roboczych w trakcie szkolenia oraz pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT wydany przez SINET®, uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

 

Poza podstawowym kursem certyfikującym wskazany będzie udział w dodatkowym warsztatach np. z kontaktu i komunikacji, zaburzeń regulacji, zabawy jako formy diagnozy i terapii dzieci z SPD i ASD, diagnozy i terapii SI małego dziecka i dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami.

 

 

Czas trwania:. 190 h

Cena dla kursów planowanych na 2018
4.308,94 zł netto + 23% VAT

 

Zgłoszenia – za pomocą karty zgłoszenia na określony kurs, znajdującej się w części Zapis i harmonogram kursów.

Proszę zapoznać się z REGULAMINEM kursów.

 

 

Helenka

 

Michał na kursie


 

Kurs 1

Kurs 2

 

   


 

 

 

.